Lederrådgiver, coach og praktisk ressurs

LEDERSKAP

Individuell lederutvikling

Optimaliser resultatskapingen gjennom økt selvinnsikt og lederrolle-bevissthet, bedrede forutsetninger for å takle nye utfordringer og større trygghet i det daglige leder-arbeidet

Det er vår overbevisning at ledelse er personlig. De fleste kan lære de viktigste ledelsesteknikkene. Men lederpersonens modenhet, holdninger og adferd i utøvelsen av lederrollen er det som definerer kvaliteten på den enkeltes lederskap. Utviklingsbehovene er forskjellige. Noen ledere trenger utvikling for å bli aktuelle for nye lederutfordringer. Andre trenger å bli enda tryggere i sin nåværende lederstilling og derigjennom skape bedre resultater.

Vi tilbyr skreddersydde, individuelle lederutviklingsprosesser. Målsettinger, innhold og varighet fastsettes i samarbeid med den enkelte oppdragsgiver og lederperson.

Lederteam-utvikling

Fra ledergruppe til lederteam – team-bevisstgjøring og konkrete tiltak som gir bedre resultater enn bare summen av medlemmenes individuelle bidrag

Behovet for å utvikle virksomhetens ledergruppe kan oppstå på grunn av en rekke ulike forhold. For eksempel: En ny toppleder ønsker å forme sin egen ledergruppe, eller medlemmer slutter og erstattes av nye, konflikter, dårlig samarbeid  eller simpelthen at ledermøtene oppleves som bortkastet tid osv.  For at en ledergruppe skal fungere som et effektivt team når det er hensiktsmessig, må ledergruppe-medlemmene ha felles mål og bli målt på resultatene som et team, og ha gjensidig avhengighet for å nå dem. Tillit og trygghet blant medlemmene er også kritisk. Dersom disse sentrale elementene ikke er på plass, vil ledergruppen ikke skape merverdi, ledermøtene blir veldig detaljfokuserte, operative og preget av enkeltindividers eksponeringsbehov.

Vi tilbyr skreddersydde, praktiske og motiverende lederteam-utviklingsprosesser basert på den enkelte virksomhets behov og situasjon.

360 Lederevaluering

Unik teknologi og praktisk metode sørger for individuell, relevant og konkret tilbakemelding til ledere basert på den enkeltes faktiske situasjon

Vi hører ofte at ledere savner tilbakemeldinger på sitt lederskap. I den grad ledere blir evaluert og får tilbakemeldinger, er det ofte bare overordnet leders vurderinger av et begrenset utvalg prestasjonsområder/ KPIer som legges til grunn. Andre viktige interessenter som lederens kolleger og medarbeidere kan ha veldig relevante synspunkter basert på deres perspektiv som burde få komme til uttrykk for å få et fullstendig bilde av lederens styrker og utviklingsmuligheter. Ikke alle aspekter ved lederskap er like viktige. Lederevalueringer blir derfor mest relevante når lederadferd og -ferdigheter måles opp mot viktighetsgraden av hvert enkelt tema.

Vi tilbyr 360-baserte lederevalueringsverktøy med konkrete og enkle resultatrapporter som viser grad av viktighet, lederens praktisering og evt. gap viktighet/praksis.

Governance, CSR og Ethical Compliance

Sikre at virksomheten styres og ledes effektivt og i henhold til høyeste etiske standard

Overskriften på dette punktet reflekterer begreper som benyttes om hverandre i ulike virksomheter. I hovedsak brukes “Governance” oftest om eierstyring og selskapsledelse. Mer konkret handler governance om fordeling av ansvar og tildeling av fullmakter, spesielt i forhold til den enkelte funksjon/stillings bidrag til oppnåelse av virksomhetens mål. Vi ser at tydeliggjøring av roller og fullmakter er viktig ikke bare når det gjelder rollene til eiere, styre og toppledelse, men også for fordelingen av ansvar og myndighet mellom konsern- og linjefunksjoner, sentral og desentral organisasjon osv. «CSR» – Corporate Social Responsibility – omfatter både eksterne og interne forhold som handler om virksomheters sosiale ansvar. «Ethical Compliance» er et viktigere og viktigere ansvarsområde for ledere som ønsker å styre og lede virksomheten innenfor rammen av lover og regler, men også basert på etablerte høye etiske standarder

Vi tilbyr bistand til styrer og ledere med utforming av policies, prosedyrer, fullmaktsmatriser, etiske retningslinjer/ Code of Conduct o.l. Vi tilbyr også praktisk implementeringsbistand inkludert skreddersydde opplæringsprogrammer

/

OMSTILLING

Planlegging og praktisk gjennomføring av omstillingsprosesser

Hvordan redusere «støy», øke endrings-aksepten og tilrettelegge for videre utvikling gjennom bruk av «beste praksis»

Når virksomheten står overfor en større eller mindre omstilling, uansett årsak, vil planleggingen og gjennomføringen av prosessen være den kritiske suksessfaktoren. Omstilling innebærer et stort spekter av problemstillinger som må adresseres for at resultatet skal bli vellykket. Innsikt i anerkjente prinsipper for endringsledelse, arbeidslivets lover og regler og evne til å kommunisere godt med alle involverte er kritisk viktig. Tanken på omorganisering med endring av rapporteringslinjer, ansvar og oppgaver uro særlig hos mange ledere. Behov for gjennomføring av en nedbemanningsprosess og oppsigelser bekymrer alle.

Vi har gjort det før og kan derfor tilby ledere kunnskaps- og erfaringsbasert støtte og praktisk bistand i gjennomføringen av enkeltstående omstillinger eller mer langsiktige prosesser

Karriereutvikling og -omstilling for ledere

Veien videre til en ny og riktigere jobb

Karriereutviklings- og -omstillingsfaser bringer ofte folk ut av komfortsonen; Mens det kan være en positiv og spennende fase når det handler om en frivillig og ønsket karriereutvikling, kan det  være en utfordrende og kanskje skremmende fase når nødvendigheten av jobbskiftet kommer uventet eller er ufrivillig. Særlig krevende er det når arbeidsgiveren og lederen er uenige om situasjonsforståelsen. Arbeidsgiver kan streve med å forstå hvilket handlingsrom som finnes, mens lederen er opptatt av at hans/hennes rettsvern og beste interesse tas vare på.

Vi tilbyr bistand med å finne gode løsninger for begge parter. Til ledere som frivillig eller ufrivillig legger ut på reisen mot en ny og riktigere stilling, tilbyr vi skreddersydde og individuelle programmer. Vår kompetanse og personlige engasjement sørger for at veien frem til målet blir mer positiv og hyggelig enn fryktet.

Konflikthåndtering

Er en relasjon blitt destruktiv og kontraproduktiv? Da må det gripes inn

Konflikter kan være både nødvendige og nyttige. Men uenigheter eller adferd som oppleves av omgivelsene som uakseptable, kan lede til dysfunksjonelle konflikter som må håndteres. I arbeidslivet er det ofte en leder som har ansvaret for å håndtere konflikten. Ofte varer konflikten for lenge og får større konsekvenser fordi lederen ikke føler seg i stand til å gå løs på oppgaven.

Vi tilbyr rådgivning, teknikker og trening av ledere som ønsker å håndtere en konflikt selv. Vi tilbyr også  praktisk bistand i konkrete konfliktsituasjoner.

LEDER-COACHING

Leder-rådgivning og -veiledning; sparringpartner

Når lederen trenger en kvalifisert utenforstående å snakke med og bli inspirert av – hjelp til selvhjelp

Ledere som står overfor ulike utfordringer og problemstillinger i sin ledergjerning, har ofte nytte av å snakke med en utenforstående. En leder-coach, rådgiver og veileder kan tilby nye perspektiver, utfordre «evige sannheter», være sparringpartner eller simpelthen en inspirerende samtalepartner. I en uformell, men profesjonell atmosfære tydeliggjøres målet, og veien dit defineres og planlegges. I lederens forberedelser til viktige møter, presentasjoner, vanskelige samtaler osv. kan rådgiveren fungere som en nyttig resonansbunn.

Vi stiller vår brede erfaring og evne til rask innlevelse i lederens spesielle situasjon til rådighet for ledere på alle nivåer. Vi tilbyr «hjelp til selvhjelp» og vår dedikerte støtte.

Selvforståelse og lederrolle-bevisstgjøring; realitetssjekk

Når ledere trenger hjelp til å re-fokusere, definere sin personlige merkevare og få ny inspirasjon

Lederrollen innebærer personlig eksponering på mange arenaer, eksterne og interne; eiere og styrer, kunder, finansinstitusjoner, kolleger, ansatte, tillitsvalgte, media osv. Derfor er det spesielt viktig for ledere å forstå hvordan de virker på andre, og anerkjenne at andre påvirker hvordan de selv tenker og agerer. God selvinnsikt og bevissthet i forhold til egen rolle, adferd og kommunikasjonsstil er nødvendig for å ha et realistisk selvbilde. Noen er nye i lederrollen og har behov for å definere sin lederprofil, mens andre er «gamle» i lederrollen og trenger kanskje å re-fokusere, få ny inspirasjon eller å oppdatere selvforståelsen. For noen handler det om å fokusere på bedre balanse mellom jobb og privatliv

Vi tilbyr både nye og erfarne ledere en realitetssjekk; Hva er mine profesjonelle og personlige styrker? Hvordan definerer og kommuniserer jeg min personlige merkevare? Hva er mine profesjonelle og personlige muligheter og mål? Vi hjelper ledere til å realisere sitt fulle potential

ORGANISASJONSUTVIKLING

Organisasjonsgjennomgang

Unik og praktisk metode for innsamling og analyse av informasjon som underlag for ny organisasjonsstrategi

Mange virksomheter har behov for å starte utviklingen av en ny organisasjonsutviklingsstrategi med en nåtids- eller ståsteds-analyse. En organisasjonsgjennomgang vil fremskaffe nøkkeldata som gir grunnlag for en analyse av virksomhetens kulturelle, menneskelige og strukturelle ressurser. Dette vil være en god måte å sikre at organisasjonsutviklings-tiltakene understøtter realiseringen av virksomhets-strategien.

Vi tilbyr bistand med planlegging og praktisk gjennomføring av en skreddersydd organisasjonsgjennomgang. Resultatet av gjennomgangen presenteres for oppdragsgiver på en konkret og enkel måte med anbefaling av utviklingstiltak.

Organisasjonsdesign; utvikling av en effektiv organisasjonsstruktur

Tid for å evaluere og avgjøre om nåværende organisasjonsstruktur er oppdatert, effektiv og understøtter virksomhetsstrategien?

En av lederes mest sentrale oppgaver er å sørge for at virksomheten til enhver tid er organisert på en optimal måte i forhold til bl.a. virksomhetens mål, strategier og leveringsevne. Ofte ser vi at endringer i lederstruktur, bemanningsreduksjoner, integrasjonsprosesser o.l. også medfører behov for endringer i måten virksomheten er organisert på. Behov for å «rydde», forenkle eller «modernisere» en kompleks organisasjonsmodell er også et aktuelt tema. En konsekvens av organisasjonsendringer er at funksjonsbeskrivelser og arbeidsprosesser også må revideres.

Vi tilbyr ledere hjelp til å forstå alternative organisasjonsmodeller, definere krav til organiseringen av virksomheten og derigjennom bistå med å skissere fremtidig organisasjonsform. Vi tilbyr også praktisk støtte med å revidere eller utvikle nye funksjonsbeskrivelser.

Kultur-bygging

«Kultur spiser strategi til frokost…» Hvordan sikre at strategi og kultur trives sammen ved frokostbordet

Virksomhetens kultur bør være den bærebjelken som all aktivitet baseres på, og en viktig drivkraft i arbeidet med å oppnå virksomhetens formål og målsettinger. Men for at dette skal være tilfellet, må det jobbes aktivt med å definere og rendyrke den foretrukne kulturen. Styrkene i den eksisterende kulturen må manifesteres, og utiklingsområdene må identifiseres. Måten internaliseringen og operasjonalisering av de valgte kulturdriverne foregår på, vil bestemme effektiviteten i kulturbyggingen. Virksomhetens verdier og ledelsesprinsipper må reflekteres i virksomhetens overordnede policies, etiske retingslinjer og driftssystem. Og viktigst av alt – virksomhetens toppleder og andre ledere må praktisere og etterleve prinsippene.

Vi tilbyr hjelp til å skreddersy et praktisk opplegg basert på virksomhetens situasjon og behov og istandsetter virksomhetens ledere og andre nøkkelpersoner til å arbeide systematisk med kulturbyggingen